gullak season 2 is streaming now

GULLAK SEASON 2 IS STREAMING NOW : Gullak season 2 is streaming now on Sony Liv.

Cast : Jameel Khan, Harsh Mayar, Vaibhav Raj Gupta, Geetanjali Kulkarni, Saad Bilgrami & Shivankit Parihar.

Streaming Platform : Sony Liv.